Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017

Hà Nội (TTXVN 5/1/2017)

Giải báo chí toàn quốc: “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2017 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” là những tác phẩm báo chí có tính phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các tác phẩm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phản ánh công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Các tác phẩm phản ánh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Bên cạnh đó, các tác phẩm dự thi phản ánh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân và báo chí, công luận trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; biểu dương, cổ vũ những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo ảnh, báo nói (phát thanh) và báo hình (truyền hình); các thể loại: Phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh – truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao; được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/11/2017. Ban tổ chức nhận bài dự thi đến hết ngày 30/11/2017. Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 30/12/2017.

Giải báo chí toàn quốc: “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” được tổ chức và trao thưởng hằng năm vào dịp tổng kết năm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng gồm: A, B, C và khuyến khích, cho các loại hình báo chí. Trong đó: Giải A mỗi giải 20 triệu đồng; giải B mỗi giải 15 triệu đồng; giải C mỗi giải 10 triệu đồng; giải khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng.

Các tác giả là nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí, kiều bào ta ở nước ngoài đều có thể gửi tác phẩm dự thi. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm tham dự Giải, nếu là nhóm tác giả thì không quá 7 người. Những tác phẩm đã tham dự các cuộc thi khác, ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự Giải, nhưng tác giả phải ghi rõ mức giải đã đoạt, đơn vị tổ chức, thời gian tổ chức...

Chi tiết thể lệ cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam: http://www.vja.org.vn; trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam http://www.mattran.org.vn./ .

PV