[Photo] Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 21/11/2023) Chiều 21/11/2023, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng sách cho đại diện các cơ quan ở Trung ương. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu dự lễ giới thiệu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”". Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đại biểu tìm hiểu, trao đổi về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

  • Đại biểu tìm hiểu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN