[Video] Hành trình ánh sáng - Hành trình tương lai

Hà Nội (TTXVN (5/6/2023) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành - tức là Bác Hồ của chúng ta sau này, đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã chứng tỏ là sáng suốt phi thường ấy.