Hiện thực hóa đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng bảo vệ Tổ quốc

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 4/9/2023) Theo nhiều chuyên gia quốc phòng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quốc phòng thể hiện rõ mối quan hệ biện chứng: giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Học viên Học viện Biên phòng tìm hiểu về cuốn sách. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được luận giải khá rõ trong lời tựa của cuốn sách mà Ban Biên tập đã khái quát.

Ý nghĩa của cuốn sách được nhấn mạnh, làm rõ hơn trong phát biểu khai mạc của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong Lễ giới thiệu cuốn sách này, cùng với sự đánh giá rất cao của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao… cả trong và ngoài Quân đội ngay sau khi cuốn sách được phát hành.

Hiện thực hóa đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Thượng tá, Tiến sỹ Hà Sơn Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Nguyên lý Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng bày tỏ: "Với tư cách là người giảng dạy và nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, tôi còn tìm thấy ý nghĩa ở cuốn sách này cùng với cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được xuất bản cách đây hơn 2 năm và cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” xuất bản đầu năm 2023 thể hiện tính cân đối, hoàn bị trong hệ thống quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hai nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu và có mối quan hệ biện chứng: giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa - một trong mười mối quan hệ lớn được Đảng ta xác định từ Văn kiện Đại hội XI và tái khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII.

Đặc biệt, cuốn sách được xuất bản trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó đoán định, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới đang bị thách thức nghiêm trọng; cũng là thời điểm Trung ương chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Hội nghị Trung ương 8, khóa XI (Nghị quyết số 28-NQ/TW) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là trong điều kiện: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”... lại càng có ý nghĩa đặc biệt hơn trong việc hóa giải những vấn đề thách thức, cấp bách trước mắt và cả giải quyết các vấn đề chiến lược, lâu dài trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói riêng và thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới nói chung.

"Tôi đánh giá rất cao tư tưởng chỉ đạo đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng thông qua các bài viết, bài phỏng vấn, bài nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư duy biện chứng, tầm nhìn chiến lược về quân sự, quốc phòng của người đứng đầu Đảng ta từ việc xác định mục tiêu, quan điểm, chủ thể và lực lượng, phương châm, nội dung… đến việc hiện thực hóa đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng," Thượng tá, Tiến sỹ Hà Sơn Thái nói.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Thượng tá, Tiến sỹ Hà Sơn Thái khẳng định, một mặt, cuốn sách này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Mặt khác, cuốn sách có giá trị toàn diện đối với toàn bộ hoạt động xây dựng và triển khai đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cả trước mắt, lẫn lâu dài nói chung, đối với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị thời kỳ mới nói riêng.

Khu trưng bày sách tại Lễ giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Với tư cách vừa là người giảng dạy, vừa là người nghiên cứu ở Học viện Chính trị- Trung tâm giảng dạy, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, Thượng tá, Tiến sỹ Hà Sơn Thái nhấn mạnh những bài nói, bài viết trong cuốn sách này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Điều này thể hiện rất rõ trong Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, ngày 28/9/2020: “Đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

Vì vậy, cần hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường giáo dục về Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn hóa dân tộc, bản chất giai cấp của Quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ”.

Đây chính là “cẩm nang” để toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính, trước hết là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt và triển khai xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Bởi vì, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là một nguyên tắc cơ bản, vấn đề xuyên suốt, tạo tiền đề để quân đội tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Cuốn sách có giá trị nhiều mặt mà bất cứ quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường trong Quân đội cũng có thể quán triệt và vận dụng sáng tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Thượng tá, Tiến sỹ Hà Sơn Thái cho biết: "Đối với Học viện Chính trị lại càng có giá trị hơn, bởi tên cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư là cũng là vấn đề rất lớn được Học viện dày công nghiên cứu, giảng dạy có hệ thống ngay từ khi ra đời cho đến nay.

Đặc biệt, tư duy mới, tư tưởng chỉ đạo mới của Tổng Bí thư trong Cuốn sách này ngay khi mới xuất bản đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo quán triệt và vận dụng ngay trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong toàn Học viện".

Thượng tá, Tiến sỹ Hà Sơn Thái nhắc lại lưu bút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương ghi trong Sổ Vàng truyền thống của Học viện Chính trị ngày 22/10/2011 khi đến thăm và làm việc tại Học viện nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (25/10/1951-25/10/2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng: “Chúc các đồng chí tiếp tục lập nhiều thành tích to lớn xuất sắc hơn nữa, xây dựng Học viện ngày càng xứng đáng với vị thế là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của Quân đội và Quốc gia”./.

Nguyễn Hồng Điệp