Hiệp thương cử 355 vị tham gia Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII

Hà Nội (TTXVN 29/09/2009)

       Chiều 29/9/2009, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)  Việt Nam lần thứ VII đã hiệp thương cử Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới gồm 355 vị (tăng 35 vị so với khóa VI).  

    Trong đó, 203 vị là các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế, các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài, chiếm 57%, tăng 8% so với khóa VI. 

      Có 180 người ngoài Đảng chiếm 50,7%, 29 người là chuyên gia các lĩnh vực, chiếm 8,2%, 72 nữ chiếm 20,2%, 93 người dân tộc thiểu số chiếm 26,2%, 59 chức sắc, tín đồ tôn giáo chiếm 16,6%. Về trình độ, có 292 người có trình độ đại học và sau đại học chiếm 82,2%; có 5 Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động. 

         Trước đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ  VII  đã thông báo với Đại hội tình hình cơn bão số 9 và kêu gọi nhân dân các vùng đang và sẽ bị cơn bão số 9 đe dọa, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xã hội để phòng, chống và khắc phục hậu quả có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của. Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu Ban cứu trợ Mặt trận các cấp tham mưu cho Ủy ban Mặt trận có kế hoạch, chủ động phối hợp với chính quyền và các lực lượng làm tốt việc phòng chống, kịp thời cứu trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

         Chiều tối cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa  VII  tiến hành Hội nghị lần thứ nhất cử ra Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa  VII ./. 

                                                                                                                  Bích Thủy