Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 200 ngày 19/7/1977

Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào

 

Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào

 

Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào

 

Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào