Hồ Chủ Tịch đến thăm Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh