Hồ Chủ tịch hội kiến với các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ Bulgaria và đến thăm thành phố Plovdiv (14/8/1957)

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 15/8/1957.
Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 15/8/1957.
Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 15/8/1957.