Hồ Chủ tịch hội kiến với các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ Bulgaria và đến thăm thành phố Plovdiv (14/8/1957)

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 15/8/1957.
Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 15/8/1957.
Bản tin Việt Nam Thông tấn xã phát ngày 15/8/1957.