HÒA HOÃN VỚI PHÁP, CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN

Mặc dù cuộc xung đột Việt - Pháp đã diễn ra ở miền Nam, nhưng Đảng chủ trương đối với Pháp là: độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế; thực hiện khẩu hiệu “Việt - Pháp thân thiện”. Ngày 3/3/1946, Thường vụ Trung ương Đảng họp quyết định chọn giải pháp “hoà với Pháp” để đuổi giặc Tưởng về nước và bảo toàn lực lượng, tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới. Các Hiệp định Sơ bộ, Tạm ước 14/9… được ký kết.