Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII (2/2020 - 12/2021)

Hoàng Trung Hải

 • Họ và tên: Hoàng Trung Hải
 • Ngày sinh: 27/9/1959
 • Ngày vào Đảng: 20/11/1990
 • Quê quán: xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII

  - Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, XI, XIII, XIV

  - Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (10/1/2020)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư sau đại học về Hệ thống điện
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1976 - 10/1981: Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  - 11/1981 - 7/1991: Kỹ sư, Trưởng kíp, Trưởng ca, Phó Quản đốc phân xưởng; rồi Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Kỹ sư chính vận hành Nhà máy điện Phả Lại; sau đó theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học Khoa Hệ thống điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa VIII

  - 8/1991 - 8/1993: Trưởng phòng Thư ký tổng hợp, sau là Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Công ty Điện lực I Hà Nội

  - 9/1993 - 9/1995: Phó Văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Năng lượng; sau học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen

  - 9/1995 - 6/1997: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

  - 7/1997 - 3/1998: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp

  - 4/1998 - 8/2000: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

  - 8/2000 - 4/2001: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương

  - 4/2001 - 7/2002: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XI

  - 8/2002 - 7/2007: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 8/2007 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011); Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị

  - 2/2016 - 2/2020: Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 10/1/2020: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm, khuyết điểm nghiệm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II) khi giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 2/2020: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII

  - 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII (2/2020 - 12/2021)

Hoàng Trung Hải

 • Họ và tên: Hoàng Trung Hải
 • Ngày sinh: 27/9/1959
 • Ngày vào Đảng: 20/11/1990
 • Quê quán: xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII

  - Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, XI, XIII, XIV

  - Bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo (10/1/2020)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư sau đại học về Hệ thống điện
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1976 - 10/1981: Sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội

  - 11/1981 - 7/1991: Kỹ sư, Trưởng kíp, Trưởng ca, Phó Quản đốc phân xưởng; rồi Trưởng phòng Kỹ thuật, Phó Kỹ sư chính vận hành Nhà máy điện Phả Lại; sau đó theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo sau đại học Khoa Hệ thống điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa VIII

  - 8/1991 - 8/1993: Trưởng phòng Thư ký tổng hợp, sau là Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Công ty Điện lực I Hà Nội

  - 9/1993 - 9/1995: Phó Văn phòng kiêm Trưởng phòng Tổng hợp, Bộ Năng lượng; sau học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Dublin, Cộng hòa Ailen

  - 9/1995 - 6/1997: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

  - 7/1997 - 3/1998: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp

  - 4/1998 - 8/2000: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

  - 8/2000 - 4/2001: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan Kinh tế Trung ương

  - 4/2001 - 7/2002: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa XI

  - 8/2002 - 7/2007: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 8/2007 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1/2011); Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị

  - 2/2016 - 2/2020: Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 4/2016: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 10/1/2020: Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm, khuyết điểm nghiệm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II) khi giữ cương vị Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 2/2020: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII

  - 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa