Bị khai trừ khỏi Đảng 1979

Hoàng Văn Hoan

 • Họ và tên: Hoàng Văn Hoan
 • Năm sinh: 1905
 • Quê quán: xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1945: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I

  - 2/1951: Tại Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 9/1956: Ủy viên Bộ Chính trị khóa II

  - 4/1958 - 7/1960: Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội)

  - 7/1960 - 6/1962: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ban Thường trực Quốc hội

  - 6/1960 - 6/1976: Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Dự án pháp luật

  - 9/1960: Tại Đại hội lần thứ III của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị

  - 2/1974 - 4/1975: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  - 4/1975 - 1979: Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  - 1979: Bị khai trừ khỏi Đảng.

Bị khai trừ khỏi Đảng 1979

Hoàng Văn Hoan

 • Họ và tên: Hoàng Văn Hoan
 • Năm sinh: 1905
 • Quê quán: xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1945: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I

  - 2/1951: Tại Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 9/1956: Ủy viên Bộ Chính trị khóa II

  - 4/1958 - 7/1960: Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội (nay là Phó Chủ tịch Quốc hội)

  - 7/1960 - 6/1962: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ban Thường trực Quốc hội

  - 6/1960 - 6/1976: Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Dự án pháp luật

  - 9/1960: Tại Đại hội lần thứ III của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị

  - 2/1974 - 4/1975: Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  - 4/1975 - 1979: Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội

  - 1979: Bị khai trừ khỏi Đảng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa