Hoạt động của Ban liên hợp quân sự bốn bên thực thi Hiệp định Paris

Thực thi các điều khoản của Hiệp định Paris, ngày 28/1/1973, Ban liên hợp quân sự bốn bên được thành lập có trụ sở là Trại David, đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Hai phái đoàn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bước vào cuộc chiến đấu mới về ngoại giao quân sự xung quanh những vấn đề quan trọng đầu tiên của Hiệp định Paris: ngừng bắn, rút quân Mỹ khỏi miền Nam Việt Nam; trao trả nhân viên quân sự, dân sự và tìm kiếm người mất tích... Hoạt động của hai phái đoàn đặc biệt xuất sắc góp phần quan trọng cùng quân dân hai miền Nam - Bắc hoàn thành mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phiên họp đầu tiên của Ban liên hợp quân sự bốn bên Trung ương tại Sài Gòn khai mạc hồi 15 giờ ngày 02/02/1973
Đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đại diện Hoa Kỳ cùng với Tổ chức quốc tế giám sát và kiểm soát, Ban liên hợp quân sự bốn bên trao đổi thể thức trao trả 116 nhân viên quân sự Hoa Kỳ bị bắt trong chiến tranh (12/02/1973)
Sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ đón Trung tướng Trần Văn Trà, Trưởng phái đoàn Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Ban liên hợp quân sự bốn bên (1973)
Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói chuyện với Trung tướng Trần Văn Trà, Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Ban liên hợp quân sự bốn bên Tại Hà Nội (1973)
Buổi họp cuối cùng của tiểu ban điều hành trong Ban liên hợp quân sự bốn bên tại Tân Sơn Nhất (1973)
Cuộc họp của các trưởng đoàn bốn bên tại khu vực 7 (Cần Thơ) ngày 26/3/1973