HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT

Trước những chuyển biến to lớn của tình hình quốc tế và trong nước, ngày 27/3/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào miền Bắc mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại đồng bào miền Nam ruột thịt.