HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ

Từ ngày 20/1 đến 25/1/1994, Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, đã khẳng định đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng về đổi mới là đúng đắn, có bước đi thích hợp cùng với sự khẳng định thành tựu. Hội nghị nêu lên bốn nguy cơ đó là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng XHCN; nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.