[Infographics] Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra