[Infographics] Hội nghị lần thứ hai BCH Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra