[Infographics] Hội nghị lần thứ mười ba BCH Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra