HỢP TÁC BÌNH ĐẲNG VÌ HÒA BÌNH

“Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.147

Tính đến năm 1995, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước, quan hệ thương mại với hơn 100 nước và vùng lãnh thổ. Các công ty của hơn 50 nước và vùng lãnh thổ đã đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Nhiều Chính phủ và tổ chức quốc tế đã viện trợ không hoàn lại hoặc tài trợ dưới hình thức cho vay vốn để Việt Nam phát triển.