Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Huỳnh Thành Đạt

 • Họ và tên: Huỳnh Thành Đạt
 • Ngày sinh: 26/8/1962
 • Ngày vào Đảng: 20/9/1990
 • Quê quán: xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1987 - 7/1996: Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  - 7/1996 - 11/1996: Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  - 11/1996 - 8/2001: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  - 8/2001 - 5/2004: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  - 5/2004 - 6/2015: Phó Giám đốc rồi Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XII (7/2007), XIII (7/2011)

  - 6/2015 - 1/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 1/2017 - 8/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy viên, Giám đốc, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 8/2020 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Thành ủy viên, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 11/2020 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII (1/2021), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Huỳnh Thành Đạt

 • Họ và tên: Huỳnh Thành Đạt
 • Ngày sinh: 26/8/1962
 • Ngày vào Đảng: 20/9/1990
 • Quê quán: xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

  - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1987 - 7/1996: Cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  - 7/1996 - 11/1996: Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  - 11/1996 - 8/2001: Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  - 8/2001 - 5/2004: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên cơ quan Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  - 5/2004 - 6/2015: Phó Giám đốc rồi Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XII (7/2007), XIII (7/2011)

  - 6/2015 - 1/2017: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1/2016), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 1/2017 - 8/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy viên, Giám đốc, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 8/2020 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Thành ủy viên, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

  - 11/2020 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII (1/2021), Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa