[Infographics] Đại hội Đảng VII: Đưa đất nước đi theo con đường đổi mới

    Nhân vật liên quan

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đất nước đi theo con đường đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.