[Infographics] Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

Trung ương Đảng xác định phải tiếp tục đổi mới, chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.