[Infographics] Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kq