[Infographics] Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 05-10/05/2017 với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến những định hướng lớn về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Infographic)