[Infographics] Tổng Bí thư Đỗ Mười: Một nhân cách lớn

Hà Nội (TTXVN 2/2/2022) Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, từ lãnh đạo một tỉnh, một khu hay một bộ, ngành, một lĩnh vực, rồi trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Đỗ Mười luôn thể hiện là một nhà lãnh đạo có tư duy nhạy bén, sắc sảo, sâu sát thực tế, nhất quán lời nói đi đôi với việc làm, sống gần gũi với nhân dân.