[Infographics] Ý nghĩa lịch sử Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc

Cách đây tròn 50 năm (27/6/1973 - 27/6/2023), dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài tình của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân miền Bắc đã giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi và bom từ trường, bảo vệ vững chắc hậu phương chiến lược, giữ vững “mạch máu” giao thông vận tải chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ. 50 năm đã trôi qua, nhưng chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc của quân và dân ta vẫn còn vang vọng mãi.