[Infographics] Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu: Nhà sử học lớn của Việt Nam thế kỷ XX

Trong lịch sử cách mạng và văn hóa Việt Nam thời cận và hiện đại, Giáo sư, Viện sĩ Trần Huy Liệu là một trong những tên tuổi nổi tiếng. Ông là một nhà yêu nước, một chiến sĩ cách mạng kiên trung trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời là một nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà sử học cách mạng hàng đầu của đất nước.