[Infographics] Tổng quan về Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng cực Nam của Việt Nam, 1 trong 2 phần của Nam Bộ. Đây là một trong 6 vùng kinh tế-xã hội của Việt Nam, có địa chính trị, địa kinh tế và và địa quân sự hết sức quan trọng đối với cả nước.