[Infographics] V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

V.I. Lênin (1870-1924), vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.