KHẮC PHỤC HẬU QUẢ NẶNG NỀ CỦA CHIẾN TRANH

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Đảng đã huy động sức mạnh của cả nước khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, nhanh chóng khôi phục sản xuất, tiếp tục xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và ổn định đời sống nhân dân ở những vùng mới giải phóng. Sau một thời gian ngắn, các hoạt động sản xuất dịch vụ, các tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam đã được khôi phục…

“Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới là: Hoàn thành thống nhất nước nhà, đưa cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Miền Bắc phải tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; miền Nam phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

(Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tập 36, tr.397)