Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Nông dân Việt Nam

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 28/3/1988