[Infographics] Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII