Khẳng định ý nghĩa chiến lược của chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 5/10/1017) Ngày 5/10/1017, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông: 70 năm nhìn lại” (1947- 2017). Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quốc Lý cho biết: Cách đây tròn 70 năm, chưa đầy một năm sau Ngày toàn quốc kháng chiến, quân và dân Việt Nam đã phải đối phó với cuộc tiến công lớn, đầy tham vọng của thực dân Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc. Sau 75 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta trên chiến trường Việt Bắc đã loại khỏi vòng chiến đấu 7.200 tên địch, bắn rơi 18 máy bay; 16 tàu chiến và 38 ca nô bị bắn chìm; 255 xe các loại bị phá hủy, thu 2 pháo 105 mm, 7 pháo 75mm, 16 khẩu 20 mm, 337 súng máy các cỡ, 1.660 súng trường, hàng chục tấn quân trang, quân dụng.
Nói về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ, sự điều khiển khôn khéo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Chỉ huy, sự dũng cảm của tướng sỹ Vệ quốc quân và dân quân du kích, nhờ sự hăng hái của toàn thể đồng bào, mà ta đã đánh tan cuộc tấn công vào Việt Bắc của thực dân Pháp”.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Quốc Lý khẳng định: “Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định những tác động lớn lao của chiến thắng này đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; tôn vinh những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam nói chung, quân và dân Việt Bắc nói riêng; làm sáng tỏ thêm những giá trị, đúc kết những bài học hữu ích, phát huy tinh thần và sức mạnh của chiến thắng Việt Bắc trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay”.
Tại Hội thảo, các ý kiến, tham luận đã tập trung khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là yếu tố quyết định đưa tới thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947; thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc là thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân, chiến thắng kẻ thù xâm lược, đã phát huy cao độ sức mạnh của các lực lượng vũ trang, của nhân dân trên chiến trường Việt Bắc cũng như cả nước.
Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, đi sâu phân tích rõ thêm ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học lịch sử của Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947 đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự nghiệp cách mạng. Theo đó, nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch rất nhiều nhưng quy tụ lại, đó là kết quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, là kết quả xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Từ những bài học kinh nghiệm quý báu trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông, Đảng ta đã đúc kết và vận dụng những bài học quý báu vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trong đó nhấn mạnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; coi trọng xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng rộng lớn của quần chúng nhân dân trên mọi địa bàn, nhất là tại các căn cứ địa.
Đặc biệt, với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, thắng lợi của Chiến dịch để lại nhiều vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn. Trước hết, đó là yếu tố chính trị, tinh thần, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng. Sức mạnh chính trị, tinh thần của quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí giành độc lập, tự do cho dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh ấy đã được nhân lên gấp bội, được phát huy mạnh mẽ./.
                                                                                                                              Thu Phương