Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Brazil

NămViệt Nam xuất khẩu sang BrazilBrazil xuất khẩu sangViệt Nam
2011                       597,9 (triệu USD)   938,3
2012   718,11.019,3
20131.104,81.294,5
20141.480,71.849,3
20151.435,82.437,1
20161.332,41.722,3
20172.039,51.837,9
20182.059,42.386,7
20192.147,32.746,5
20201.826,32.903,6
20212.266,24.106,1
20222.237,64.547,9
2023
(8 tháng)
1.684,742.779,7

Cập nhật đến tháng 9/2023