Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào

NămViệt Nam xuất khẩu sang Lào
(triệu USD)
Lào xuất khẩu sang Việt Nam
(triệu USD)
2010200291,7
2011286,6460
2012432,6450,9
2013423,2668,7
2014484802,1
2015523,3588,32
2016477,8347,11
2017518,3370,61
2018595,2438,46
2019702,23462,36
2020571,75458,14
2021594,7778,3
2022656,41.047,3
2023 (8 tháng)355728,1

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, cập nhật đến tháng 9/2023)