[Infographics] Kinh tế tăng trưởng, mở ra thời kỳ mới cho phát triển đất nước

Hà Nội (TTXVN 2/9/2020) 75 năm kể từ ngày độc lập (1945-2020), nhất là trong 34 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2020), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô và tiềm lực được nâng lên, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá.