[Infographics] Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV: Ước đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022

Sáng 20/10/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. Năm 2022, có 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội ước tính đạt và vượt: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP), GDP bình quân đầu người, Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân, Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP…