KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH PARIS

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” buộc chính phủ Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc và đề nghị gặp đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bàn việc ký kết Hiệp định. Ngày 27/1/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được chính thức ký kết tại Paris. Ngày 29/3/1973, những lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Việt Nam.

Bản Hiệp định Paris về Việt Nam gồm 9 chương, 23 điều. Nội dung chủ yếu của Hiệp định là: Hoa Kỳ cùng các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Hoa Kỳ hoàn toàn chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua Tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ.

“Con đường của cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tiến lên. Hiện nay, phương hướng chủ động tích cực, có lợi nhất cho sự nghiệp cách mạng của cả nước là luôn luôn giương cao ngọn cờ hoà bình và chính nghĩa, đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao, buộc địch phải thi hành Hiệp định để thắng địch”.

(Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, ngày 13/10/1973)