LÃNH ĐẠO TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15, cuối năm 1959 đến năm 1960, nhân dân miền Nam vùng lên khởi nghĩa đồng loạt giành chính quyền, làm tan rã cơ cấu chính quyền địch. Ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Tháng 1/1961, Trung ương Cục miền Nam được thành lập. Cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công, làm thất bại cuộc chiến tranh đơn phương của đế quốc Mỹ