Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Lê Hải Bình

 • Họ và tên: Lê Hải Bình
 • Ngày sinh: 20/6/1977
 • Quê quán: huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

  - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (từ 3/2024)

  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (8/2021 - 3/2024)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư Chính trị học, Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2000: Công tác tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương), Bộ Ngoại giao

  - 10/2000 - 12/2003: Ủy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

  - 2004: Chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao

  - 2005: Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 7/2006: Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 12/2008: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 2012 - 5/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

  - 6/2013 - 2/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao

  - 2/2014 - 3/2017: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao (11/2014 - 3/2017)

  - 3/2017 - 9/2019: Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao (3/2017- 3/2019)

  - 10/2019 - 11/2019: Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 11/2019 - 8/2021: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 8/2021 - 3/2024: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 3/2024: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Lê Hải Bình

 • Họ và tên: Lê Hải Bình
 • Ngày sinh: 20/6/1977
 • Quê quán: huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

  - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (từ 3/2024)

  - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (8/2021 - 3/2024)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư Chính trị học, Tiến sĩ Quan hệ Quốc tế
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 2000: Công tác tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương), Bộ Ngoại giao

  - 10/2000 - 12/2003: Ủy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

  - 2004: Chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao

  - 2005: Thư ký Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 7/2006: Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 12/2008: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

  - 2012 - 5/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

  - 6/2013 - 2/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao

  - 2/2014 - 3/2017: Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao (11/2014 - 3/2017)

  - 3/2017 - 9/2019: Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao (3/2017- 3/2019)

  - 10/2019 - 11/2019: Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 11/2019 - 8/2021: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 8/2021 - 3/2024: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

  - 3/2024: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa