Lễ ký chính thức Hiệp định Paris

Ngày 27/01/1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết tại Trung tâm các Hội nghị quốc tế Kléber ở Paris. Các bên tham gia đoàn đàm phán và ký kết gồm: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và Chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Hiệp định Paris về Việt Nam gồm 9 chương, 23 điều. Nội dung chủ yếu của Hiệp định là: Hoa Kỳ cùng các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Hoa Kỳ hoàn toàn chấm dứt chiến tranh, chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào nội bộ của miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ. Việc thống nhất nước Việt Nam được thực hiện bằng phương pháp hòa bình.

Việt kiều ở Paris hoan nghênh Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết (1973)
Quang cảnh Trung tâm các Hội nghị quốc tế Kléber trong buổi lễ ký chính thức Hiệp định Paris về Việt Nam (27/01/1973)
Bộ trưởng Ngoại giao William Rogers, đại diện Chính phủ Hoa Kỳ ký Hiệp định Paris (27/01/1973)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh ký Hiệp định Paris về Việt Nam (27/01/1973)
Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình, đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ký Hiệp định Paris (27/01/1973)
Tổng trưởng Ngoại giao Trần Văn Lắm, đại diện Chính quyền Việt nam Cộng hòa ký Hiệp định Paris về Việt Nam (27/01/1973)