Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Lê Mao

 • Họ và tên: Lê Mao
 • Bí danh: Cát
 • Năm sinh: 1903
 • Quê quán: xã Hưng Thủy, thành phố Vinh, nghệ An
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1917: Làm thợ tại nhà máy Diêm, Bến Thủy và tham gia các phong trào đấu tranh của công nhân

  - 1925: Trở thành hội viên Hội phục Việt, được giao nhiệm vụ phụ trách tiểu đội của hội ở làng Yên Dũng Hạ và nhà máy Diêm

  - 1927: Đồng chí tán thành ủng hộ đường lối của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”.

  - 1929: Thông qua đồng chí Nguyễn Phong Sắc, đồng chí đã liên lạc được với Đông Dương Cộng sản Đảng

  - 2/1930: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và được chỉ định làm Bí thư Chi bộ nhà máy Diêm, Bến Thủy, sau đó được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Vinh - Bến Thủy. Ít lâu sau, thực hiện chủ trương của Trung ương đảng, Phân cục Trung ương ở Trung kỳ được thành lập, đồng chí Lê Mao được cử làm Ủy viên thường trực của Phân cục Trung kỳ, phụ trách phong trào công nhân

  - 1/5/1930: Nhân kỉ niệm ngày Quốc tế lao động, đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của quần chúng công nhân, nhân dân Vinh - Bến Thủy, mở đầu cho phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

  - 10/1930: Dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ I tại Hồng Kông và được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

  - 3/1931: Dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II tại Sài Gòn

  - 2/5/1931: Đồng chí hy sinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Lê Mao

 • Họ và tên: Lê Mao
 • Bí danh: Cát
 • Năm sinh: 1903
 • Quê quán: xã Hưng Thủy, thành phố Vinh, nghệ An
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1917: Làm thợ tại nhà máy Diêm, Bến Thủy và tham gia các phong trào đấu tranh của công nhân

  - 1925: Trở thành hội viên Hội phục Việt, được giao nhiệm vụ phụ trách tiểu đội của hội ở làng Yên Dũng Hạ và nhà máy Diêm

  - 1927: Đồng chí tán thành ủng hộ đường lối của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”.

  - 1929: Thông qua đồng chí Nguyễn Phong Sắc, đồng chí đã liên lạc được với Đông Dương Cộng sản Đảng

  - 2/1930: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và được chỉ định làm Bí thư Chi bộ nhà máy Diêm, Bến Thủy, sau đó được bầu làm Bí thư Tỉnh bộ Vinh - Bến Thủy. Ít lâu sau, thực hiện chủ trương của Trung ương đảng, Phân cục Trung ương ở Trung kỳ được thành lập, đồng chí Lê Mao được cử làm Ủy viên thường trực của Phân cục Trung kỳ, phụ trách phong trào công nhân

  - 1/5/1930: Nhân kỉ niệm ngày Quốc tế lao động, đồng chí là một trong những người lãnh đạo cuộc biểu tình của quần chúng công nhân, nhân dân Vinh - Bến Thủy, mở đầu cho phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

  - 10/1930: Dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ I tại Hồng Kông và được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng

  - 3/1931: Dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II tại Sài Gòn

  - 2/5/1931: Đồng chí hy sinh


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa