Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Lê Minh Hưng

 • Họ và tên: Lê Minh Hưng
 • Ngày sinh: 11/12/1970
 • Ngày vào Đảng: 21/8/2000
 • Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5/2024)

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 5/2024)

  - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Tiếng Pháp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1993 - 1/1998: Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3/1996 - 6/1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 - 9/1997)

  - 2/1998 - 2/2002: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 3/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 11/2014 - 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 4/2016 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 1/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 11/5/2024: Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Lê Minh Hưng

 • Họ và tên: Lê Minh Hưng
 • Ngày sinh: 11/12/1970
 • Ngày vào Đảng: 21/8/2000
 • Quê quán: xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 5/2024)

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (từ 5/2024)

  - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Tiếng Pháp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 10/1993 - 1/1998: Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3/1996 - 6/1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 - 9/1997)

  - 2/1998 - 2/2002: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 3/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 1/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 11/2014 - 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 4/2016 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  - 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 1/2021 - nay: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)

  - 11/5/2024: Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 16/5/2024: Tại ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí làm Ủy viên Bộ Chính trị.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa