Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Lê Thành Long

 • Họ và tên: Lê Thành Long
 • Ngày sinh: 23/9/1963
 • Ngày vào Đảng: 6/4/1991
 • Quê quán: phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (từ 6/2024)

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1982 - 31/8/1987: Học Cử nhân luật tại Đại học tổng hợp Azerbaijan (Liên Xô cũ)

  - 1/11/1987 - 30/11/1990: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

  - 1/12/1990 - 30/11/1991: Cán bộ Ban Thư ký Ủy ban sông Mê-công quốc tế tại Băng Cốc (Thái Lan)

  - 1/12/1991 - 4/4/1993: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

  - 5/4/1993 - 14/9/1995: Học Thạc sĩ Luật tại Đại học tổng hợp Calgary (Canada)

  - 15/9/1995 - 31/12/1996: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

  - 1/1/1997 - 9/10/1999: Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  - 10/10/1999 - 31/3/2003: Học Tiến sĩ Luật tại Đại học tổng hợp Nagoya (Nhật Bản)

  - 1/4/2003 - 9/12/2008: Chuyên viên, từ tháng 1/2004 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ tháng 6/2004 là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ và từ 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

  - 10/12/2008 - 10/10/2011: Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp. Từ tháng 9/2010 là Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015

  - 11/10/2011 - 2/3/2014: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, kiêm Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp (20/10/2011 - 1/7/2012 )

  - 3/3/2014 - 6/10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

  - 7/10/2015 - 8/4/2016: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; từ 1/2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

  - 9/4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV; từ 18/8/2016 kiêm giữ chức ủy viên BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; từ 1/2/2019 kiêm giữ chức Ủy viên BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng (nay là BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực)

  - 6/6/2024: Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

  - 18/6/2024: Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Dân số và Phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Lê Thành Long

 • Họ và tên: Lê Thành Long
 • Ngày sinh: 23/9/1963
 • Ngày vào Đảng: 6/4/1991
 • Quê quán: phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (từ 6/2024)

  - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1982 - 31/8/1987: Học Cử nhân luật tại Đại học tổng hợp Azerbaijan (Liên Xô cũ)

  - 1/11/1987 - 30/11/1990: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

  - 1/12/1990 - 30/11/1991: Cán bộ Ban Thư ký Ủy ban sông Mê-công quốc tế tại Băng Cốc (Thái Lan)

  - 1/12/1991 - 4/4/1993: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

  - 5/4/1993 - 14/9/1995: Học Thạc sĩ Luật tại Đại học tổng hợp Calgary (Canada)

  - 15/9/1995 - 31/12/1996: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

  - 1/1/1997 - 9/10/1999: Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp

  - 10/10/1999 - 31/3/2003: Học Tiến sĩ Luật tại Đại học tổng hợp Nagoya (Nhật Bản)

  - 1/4/2003 - 9/12/2008: Chuyên viên, từ tháng 1/2004 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ tháng 6/2004 là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ và từ 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

  - 10/12/2008 - 10/10/2011: Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp. Từ tháng 9/2010 là Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015

  - 11/10/2011 - 2/3/2014: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, kiêm Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp (20/10/2011 - 1/7/2012 )

  - 3/3/2014 - 6/10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

  - 7/10/2015 - 8/4/2016: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; từ 1/2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

  - 9/4/2016 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV; từ 18/8/2016 kiêm giữ chức ủy viên BCĐ Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021; từ 1/2/2019 kiêm giữ chức Ủy viên BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng (nay là BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực)

  - 6/6/2024: Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

  - 18/6/2024: Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia Dân số và Phát triển.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa