Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Lê Thị Nga

 • Họ và tên: Lê Thị Nga
 • Ngày sinh: 20/12/1964
 • Ngày vào Đảng: 29/11/1990
 • Quê quán: phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIII (4/2016), XIV, XV

  - Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

  - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

  - Phó chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan (11/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1982-1986: Học Khoa Kinh tế, Đại học Pháp lý Hà Nội

  - 6/1986 - 5/1988: Cán bộ Phòng Văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

  - 5/1988 - 1992: Cán bộ Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa

  - 1992 - 12/2000: Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa; học Cao học Luật Hà Nội (1994–1998); Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa X (từ 5/1997)

  - 1/2001 - 4/2003: Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI (5/2002)

  - 5/2003 - 1/2005: Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước; Học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (10/2003 - 10/2006)

  - 1/2005 - 6/2007: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI

  - 7/2007 - 4/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII, khóa XIII (từ 1/2016); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII (7/2011)

  - 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII (4/2016), XIV; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan; Phó Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, XV; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan (11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Lê Thị Nga

 • Họ và tên: Lê Thị Nga
 • Ngày sinh: 20/12/1964
 • Ngày vào Đảng: 29/11/1990
 • Quê quán: phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

  - Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: Khóa XIII (4/2016), XIV, XV

  - Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

  - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

  - Phó chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan (11/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1982-1986: Học Khoa Kinh tế, Đại học Pháp lý Hà Nội

  - 6/1986 - 5/1988: Cán bộ Phòng Văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

  - 5/1988 - 1992: Cán bộ Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa

  - 1992 - 12/2000: Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa; học Cao học Luật Hà Nội (1994–1998); Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa X (từ 5/1997)

  - 1/2001 - 4/2003: Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI (5/2002)

  - 5/2003 - 1/2005: Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước; Học cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (10/2003 - 10/2006)

  - 1/2005 - 6/2007: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI

  - 7/2007 - 4/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XII, khóa XIII (từ 1/2016); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII (7/2011)

  - 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII (4/2016), XIV; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan; Phó Chủ tịch Nhóm Nữ nghị sĩ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, XV; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó chủ tịch Thường trực Nhóm nữ đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Hội Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan (11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa