Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, IV
Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III
Bí thư Thành ủy Hà Nội (1976-1986)

Lê Văn Lương

 • Họ và tên: Nguyễn Công Miều
 • Ngày sinh: 28/3/1912
 • Ngày mất: 25/4/1995
 • Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, huyện Hưng Yên
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II (8/1955 - 9/1956), IV

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa II (đến 9/1956), III

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (dự khuyết từ 6/1947), II, III, IV, V

  - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (1948-1956 và 1973-1976

  - Bí thư Thành ủy Hà Nội (1976-1986)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VII 

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1927: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 6/1929: Tham gia nhóm Cộng sản Đông Dương

  - 1/1930: Vào Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 3/1931: Đồng chí bị địch bắt, bị giam giữ ở Khám Lớn Sài Gòn, rồi bị đày đi Côn Đảo

  - 8/1945: Ra tù, đồng chí về Nam Bộ và được cử làm Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ

  - 1946: Đồng chí được Trung ương điều ra Bắc giúp đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ đạo báo Sự Thật và Nhà xuất bản Sự thật

  - 1947: Bí thư Văn Phòng Thường vụ Trung ương Đảng và sau đó được chỉ định làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa I

  - 1948: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - 3/1951: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, sau đó là Ủy viên chính thức Bộ Chính trị và tiếp tục phụ trách công tác Tổ chức

  - 1954: Thứ trưởng Bộ Nội vụ

  - 11/1956: Được chỉ định làm Bí thư Khu ủy Tả Ngạn

  - 8/1957: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - 1959: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 9/1960: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư

  - 1973-1976: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

  - 2/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

  - 12/1986: Bộ Chính trị phân công giúp Trung ương tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ

  - 1976-1987: Đại biểu Quốc hội khóa VI, VII

  - 25/4/1995: Đồng chí từ trần.

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, IV
Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III
Bí thư Thành ủy Hà Nội (1976-1986)

Lê Văn Lương

 • Họ và tên: Nguyễn Công Miều
 • Ngày sinh: 28/3/1912
 • Ngày mất: 25/4/1995
 • Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, huyện Hưng Yên
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II (8/1955 - 9/1956), IV

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa II (đến 9/1956), III

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (dự khuyết từ 6/1947), II, III, IV, V

  - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (1948-1956 và 1973-1976

  - Bí thư Thành ủy Hà Nội (1976-1986)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VI, VII 

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1927: Tham gia hoạt động cách mạng

  - 6/1929: Tham gia nhóm Cộng sản Đông Dương

  - 1/1930: Vào Đảng Cộng sản Đông Dương

  - 3/1931: Đồng chí bị địch bắt, bị giam giữ ở Khám Lớn Sài Gòn, rồi bị đày đi Côn Đảo

  - 8/1945: Ra tù, đồng chí về Nam Bộ và được cử làm Ủy viên dự khuyết Xứ ủy Nam Bộ

  - 1946: Đồng chí được Trung ương điều ra Bắc giúp đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh chỉ đạo báo Sự Thật và Nhà xuất bản Sự thật

  - 1947: Bí thư Văn Phòng Thường vụ Trung ương Đảng và sau đó được chỉ định làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa I

  - 1948: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - 3/1951: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, sau đó là Ủy viên chính thức Bộ Chính trị và tiếp tục phụ trách công tác Tổ chức

  - 1954: Thứ trưởng Bộ Nội vụ

  - 11/1956: Được chỉ định làm Bí thư Khu ủy Tả Ngạn

  - 8/1957: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - 1959: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

  - 9/1960: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư

  - 1973-1976: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

  - 12/1976: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

  - 2/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

  - 12/1986: Bộ Chính trị phân công giúp Trung ương tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ

  - 1976-1987: Đại biểu Quốc hội khóa VI, VII

  - 25/4/1995: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa