Lời khai mạc của đồng chí Trường Chinh tại họp thứ nhất của Quốc hội khóa V (6/1975)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh

Bản tin của Việt Nam Thông tấn xã số 155, ngày 4/6/1975.