Lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (9/1992)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội (9/1997 - 6/2001)Nông Đức Mạnh

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 268, ngày 23/9/1992.