Lời phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Công đoàn Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười