[Infographics] Lương công chức, viên chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7/2024?

Hà Nội (TTXVN 1/7/2024) Dưới đây là những thay đổi về lương công chức, viên chức các loại A0, A1, A2, A3, B, C kể từ ngày 1/7/2024.

Trên đây là chi tiết mức lương của công chức, viên chức loại A0 từ ngày 1/7/2024.

Trên đây là chi tiết mức lương của công chức, viên chức loại A1 từ ngày 1/7/2024.

Trên đây là chi tiết mức lương của công chức, viên chức loại A2 từ ngày 1/7/2024.

Trên đây là chi tiết mức lương của công chức, viên chức loại A3 từ ngày 1/7/2024.

Trên đây là chi tiết mức lương của công chức, viên chức loại B từ ngày 1/7/2024.

Trên đây là chi tiết mức lương của công chức, viên chức loại C từ ngày 1/7/2024./.