Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Lưu Lập Đạo

  • Họ và tên: Lưu Lập Đạo
  • Bí danh: Ả Lầu
  • Chức vụ:

    - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930)
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930

Lưu Lập Đạo

  • Họ và tên: Lưu Lập Đạo
  • Bí danh: Ả Lầu
  • Chức vụ:

    - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (2/1930), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương được bầu tại Hội nghị tháng 10/1930


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa